1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan toiminimi on Verkko-osuuskunta Ysinetti ja kotipaikka on Orivesi.
2§ TOIMIALA
Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa monipalveluverkkoinfrastruktuuria ja sen liittymiä. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaa monipalveluverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja -laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida tämän monipalveluverkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on monipalveluverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.
3§ MONIPALVELUVERKKOINFRASTRUKTUURIN HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO
Osuuskunta huolehtii monipalveluverkkoinfrastruktuurin hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta osuuskunnan hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.
4§ JÄSENYYS (OKL 3.luku)
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, asia voidaan viedä osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi. Jäsen voi jättää kirjallisen eroilmoituksensa aikaisintaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.
5§ JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan monipalveluverkkoon. Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen. Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen.
Jäsen on velvollinen:
1) Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen monipalveluverkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.
2) Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.
3) Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistöille johtavien osuuskunnan monipalveluverkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.
4) Kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin kohdassa 3) mainittuja monipalveluverkon rakenteita, johtoja ja laitteita.
5) Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa monipalveluverkkoon liitetyt johdot, laitteet ja rakenteet.
6§ JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU (LISÄMAKSUVELVOLLISUUS)
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista
7§ MUIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA LIITTYÄ OSUUSKUNNAN MONIPALVELUVERKKOON
Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä, ja sen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan monipalveluverkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.
8§ OSUUS JA OSUUSMAKSU (OKL 9. ja 10. luku)
Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (=osuusmaksu) on 50 euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.
9§ VAPAAEHTOINEN OSUUS (OKL 9:3 §)
Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Yksi vapaaehtoinen osuus on samansuuruinen kuin osuusmaksu. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta (lukumäärä, suorittamistapa, kenelle tai minkä tyyppisille jäsenille) tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus annetaan enintään 5 vuodeksi kerrallaan (lainmukainen enimmäisaika on viisi vuotta).
Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään 3 vuotta tällaisen osuuden antamisesta.
Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.
10§ LIITTYMÄMAKSU
Hankkiessaan liittymän jäsen maksaa osuuskunnan liittymämaksun. Osuuskunnan kokous valtuuttaa viideksi vuodeksi kerrallaan osuuskunnan hallituksen päättämään osuuskunnan liittymämaksun suuruudesta ja sisällöstä.
Liittyämaksut kerätään toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Liittymämaksut ovat palautettavia jasiirtokelpoisia maksuja. 

11§ YLIMÄÄRÄINEN MAKSU
Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi. Osuuskunnan kokous voi päättää, ettei maksua palauteta, tai että ylimääräinen maksu otetaan jäseniltä lainana.
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana.
Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluja, tai sen mukaan, onko jäsen henkilöjäsen vai yhteisöjäsen, tai kaikilla näillä perusteilla.
Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen osuuksien 4-kertainen nimellismäärä. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan 2 vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.
Osuuskunnan kokous voi myös päättää yksinkertaisella enemmistöllä ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltään niin, ettei maksua palauteta. Tällöin ylimääräinen maksu peritään jäseniltä samoin perustein kuin lainana perittävä ylimääräinen maksu ja kunkin tilikauden aikana vain kerran yhtenä eränä, enintään jäsenen osuuksien nimellismäärä.
12§ OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAMAT MAKSUT JA HINNASTOT
Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.
13§ YLIJÄÄMÄ
Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon. Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palvelutarjonnan laajentamiseen/kehittämiseen, monipalveluverkon laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämää voidaan myöskin rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla.
14§ VARARAHASTO (OKL 8.luku)
Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava kunnes se on yksi prosentti (1%) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä prosentilla (5%) vuotuisesta edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.
Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.
15§ AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET
Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.
16§ OSUUSKUNNAN KOKOUKSET (OKL 4.luku)
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.
Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi (käsiteltävän asian takia tai ns. syyskokous), tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään Oriveden alueella yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltama mielipide.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan.
Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat kokouksen pöytäkirjan.
Korvattuaan osuuskunnan kulut jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.
17§ OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
6) Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
7) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
8) Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
9) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
10) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.
11) Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18§ KOKOUSKUTSU
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla.
Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää.
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12§:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.
19§ HALLITUS (OKL 5.luku)
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan toimeensa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
20§ HALLITUKSEN KOKOUKSET
Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä, tai ajantasaisessa yhteydessä kokoukseen joko puhelimitse tai tietoliikenne/internet-verkon kautta toteutetun video/kuvapuhelinjärjestelmän avulla.
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.
Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain (OKL 5:6 ja 15§) ja näiden sääntöjen mukaisesti.
21§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:
1) Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita.
2) Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.
3) Huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrää tähän tehtävään jonkun jäsenistään. Tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus hallitukselle.
4) Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palvelujen hinnoista.
5) Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien sopimusten ehdoista.
6) Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aihetta.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen osoittama jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
22§ TOIMITUSJOHTAJA (OKL 5:4-6 ja 16§)
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävien hoitamiseen, velvollisuuksiin, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.
23§ TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä, tai toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.
Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.
24§ TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS (OKL 6.luku)
Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012 ja siitä lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tarkastettavaksi tilintarkastajille vähintään (1) kuukautta ennen varsinaista kokousta.
25§ TILINTARKASTAJAT (OKL 6. ja 7. luku sekä Tilintarkastuslaki)
Osuuskunnalla on vähintään yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi. Tilintarkastajilta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tai sopimus tehtävästä. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus ja luovutettava se hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.
26§ OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS
Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää osuuskunnan jäseneksi pääsemisen edellytykset, eikä tämä jäsenyys ole osuuskunnan edun vastaista, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden (6kk) kuluessa siirrosta.
Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama osuusmaksu. Siirronsaaja saa hyväkseen myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.
27§ KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen osuuskunnan liittymismaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat edut ja velvollisuudet, jotka edesmenneellä olisi eläessään ollut.
28§ OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
29§ VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään, tai muutoin jaetaan jäsenistön hyväksi.
Verkko-osuuskunta Ysinetti y-tunnus 2449721-8